B2banner-488.jpg b5banph-66.jpg

其它塑封器件

峰值功率最大支持20W; 工作频段频率覆盖10M-10GHz; 基于自主知识产权的5V,12V和28V工艺平台开发,全国产供应; 低成本、高性能的产品方案可应用于基站驱动、对讲机功放等终端设备。

 • Min. Freq.(MHz)
  1800
 • Max. Freq.(MHz)
  5000
 • VDD
  5
 • P-1dB(dBm)
  24
 • OIP3(dBm)
  36
 • Gain(dB)
  29
 • MP Status
  MP
 • Package
  QFN3*3
 • Process
  GaAs pHEMT

显示6种产品

产品型号
Min. Freq.(MHz)
Max. Freq.(MHz)
VDD
P-1dB(dBm)
OIP3(dBm)
Gain(dB)
MP Status
Package
Process